FAQ

Do kiedy wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami?

Opłatę za zagospodarowanie odpadami należy uiszczać co drugi miesiąc do 15 dnia miesiąca,
np.: opłata za miesiąc styczeń i luty powinna być wniesiona do 15 lutego.

Jaka jest metoda naliczania opłaty?

Podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy zadeklarowaniu zbiórki selektywnej to 16,00 zł miesięcznie od osoby. Z kolei stawka dla osób nie prowadzących selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest wyższa i wynosi 32,00 zł miesięcznie.

Czy segregując odpady będę płacił mniej?

Tak. Dla osób segregujących odpady ustalono niższą stawkę opłaty tj. 16,00 zł miesięcznie od osoby. W przypadku braku segregacji stawka wynosi 32,00 zł miesięcznie od osoby.

Jakie są korzyści z selektywnego zbierania odpadów komunalnych?

Ekonomiczne: Za odpady zbierane w sposób selektywny zapłacisz mniej. Co więcej pomożesz w osiągnięciu wymaganych poziomów odzysku i uniknięciu kar dla gmin w przypadku ich nieuzyskania.

Ekologiczne: Jeśli coś jest dla nas nieprzydatne nie oznacza to od razu, że nic już nie da się z tym zrobić. Przeciwnie. RECYKLING jest prostszy niż myślisz!

Większość odpadów podlega ponownemu wykorzystaniu i przetworzeniu, dlatego tak ważne jest by segregować odpady.

Czy wiesz, że każdy z nas co roku wyrzuca:
290 puszek metalowych, 110 butelek szklanych, 70 kg odpadów biodegradowalnych,
66 butelek plastikowych, 130 gazet ?

Etyczne: Pamiętajmy, że środowisko, w jakim żyjemy zależy od naszych codziennych wyborów np. już podczas dokonywanych zakupów staraj się wybierać produkty wielokrotnego użytku i na wymienne wkłady. Wiedz, że podjęcie najmniejszego nawet działania niesie za sobą pozytywne rezultaty. Każdy z nas może się przyczynić do ochrony środowiska.

A czy ty segregujesz odpady?

Kiedy muszę zmienić deklarację, jak mogę to zrobić?

Deklarację należy zmienić w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji np. zmiana nazwisko, sprzedaż nieruchomości, śmierć osoby, na którą została złożona deklaracji itp.. Zmiany dokonuje się poprzez złożenie korekty deklaracji, która zawiera aktualne dane. Zmiany deklaracji należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany

Co się stanie jeśłi zadeklarowałem, że odpady będą zbierane selektywnie, a tego nie zrobię?

W przypadku gdy, sytuacja taka zdarzy się pierwszy raz do właściciela nieruchomości zostanie skierowane pismo o zaprzestaniu naruszeń. Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać, wówczas zostanie wydana decyzja administracyjna zmieniająca stawkę opłaty na stawkę dla odpadów zbieranych nieselektywnie.

Czy jeśli zadeklarowałem, że nie będę segregował odpadów, to czy w takim przypadku do pojemnika mogę wrzucić wszystkie odpady?

Zadeklarowanie zbierania odpadów w sposób nieselektywny oznacza, że nie wyodrębniają Państwo frakcji, które podlegają segregacji tj. plastiku (opakowaniowego) i metali, szkła, makulatury i odpadów biodegradowalnych. W związku z tym, nie przysługują Państwu worki do segregacji odpadów. Natomiast odpady takie jak: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe nie mogą trafić do pojemnika na zmieszane odpady komunalne i należy je przekazać zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Miasto Wejherowa do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK (wjazd od ul. Chopina, naprzeciwko Inspektoratu Weterynarii).

Kto będzie kontrolował zadeklarowaną przez mieszkańca segregację odpadów komunalnych?

Firma odbierająca odpady w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych niezwłocznie powiadomi Urząd Miejski w Wejherowie.

Do kogo należy obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki?

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne zmieszane należy do obowiązku właściciela nieruchomości. Pojemnik na odpady można zakupić bądź wydzierżawić w Biurze Obsługi Mieszkańców (wejście od ul. Staromłyńskiej).

Kto składa deklarację i ponosi opłatę?

Obowiązek ten spoczywa na właścicielu domu jednorodzinnego, administratorów lub zarządu wspólnoty mieszkaniowej oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Czy jako przesiębiorca muszę zawrzeć umowę na wywóz odpadów komunalnych?

Tak, aczkolwiek przedsiębiorcy mają możliwość wyboru firmy świadczącej usługi wywozu odpadów.

Czy płaci się za osoby zameldowane czy zamieszkałe?

Stawka za odbiór odpadów komunalnych naliczana jest za osoby zamieszkujące daną nieruchomość, a nie za osoby zameldowane.

Co w przypadku osoób studiujących poza miejscem zamieszkania oraz osób przebywających za granicą?

W takim przypadku deklarujemy opłatę za te miesiące, kiedy osoby przebywają w miejscu zamieszkania np. wakacje. Zmian dokonujemy poprzez korektę złożonej deklaracji.

Gdzie należy składać deklarację o wysokości opłaty?

Deklarację składa się w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie, przy ul. 12 Marca 195.

Co zrobić z popiołem?

Mieszkańcy Wejherowa mają możliwość segregacji popiołu. Segregacja odbywa się w pojemnikach (oznakowanych naklejką z napisem POPIÓŁ) stanowiących własność mieszkańca bądź też użyczonych od ZUK w Wejherowie Sp. z o.o. W przypadku chęci segregacji popiołu należy zgłosić się do Biura Obsługi Mieszkańców (wejście od ul. Staromłyńskiej) w celu wypełnienia deklaracji segregacji popiołu.

Czy przed wyrzuceniem pudełka po jogurcie musze je umyć?

Nie ma obowiązku mycia odpadów opakowaniowych. Należy jednak pamiętać, że opakowania mają być puste.

Gdzie wrzucać kartoniki po mleku i napojach?

Zgodnie z obowiązującymi zasadami selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Wejherowo kartoniki po mleku i napojach należy wrzucać do pojemników/worków do makulatury.

Do którego pojemnika mam wrzucać pampersy?

Pampersy należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

W jaki sposób mogę pozbyć się gruzu?

Mieszkańcy Wejherowa mają możliwość raz do roku oddać odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 160 l na lokal mieszkalny w Punkcie Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK bądź podczas organizowanych dwa razy do roku wystawek. Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. użycza mieszkańcom 4 szt. worków gruzowych o pojemności 40 l. W przypadku, gdyby podana ilość była niewystarczająca mieszkańcy mogą skorzystać z odpłatnego wywozu z worków typu BIG BAG bądź zamówienia kontenera.

Co zrobić z papą, wełną mineralną czy styropianem budowlanym?

Papę, wełnę mineralną czy styropian budowlany mieszkańcy Wejherowa mają możliwość oddać odpłatnie do Spółki EKOZUK - wjazd od ul. Chopina naprzeciwko Inspektoratu Weterynarii. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 58 676 95 50. 

Co zrobić z azbestem?

Azbest ze względu na swoje właściwości należy do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego dlatego też nie można go wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane, ani przywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Należy więc kierować się do specjalistycznych firm zajmujących się demontażem, transportem i utylizacją azbestu. Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

Kliknij. http://www.wejherowo.pl/artykuly/pomoc-w-usuwaniu-azbestu-a4081.html 

Jak trafić do PSZOK?

Wjazd do PSZOK znajduje się od ul. Chopina naprzeciwko Inspektoratu Weterynarii.

W jaki sposób mogę oddać odpady do PSZOK-u?

Należy przywieźć do PSZOK wysegregowane odpady m.in.: szkło, makulaturę, plastik opakowaniowy, tworzywa sztuczne (w tym duże zabawki, rury, miski, plastikowe meble ogrodowe itp.), odzież, obuwie, odpady bio, gruz, wielkogabaryty, złom, przeterminowane leki, zużyte żarówki energooszczędne i baterie. Następnie Pracownikowi PSZOK należy okazać dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Wejherowa, w przypadku nowych dowodów osobistych należy podpisać oświadczenie o miejscu zamieszkania. Wówczas odpady są ważone. Na końcu Pracownik PSZOK wskazuje miejsce ich składowania.

Co zrobić gdy mam brudny pojemnik na odpady?

Utrzymanie staniu należytego stanu sanitarnego i technicznego pojemnika należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Jeżeli więc masz brudny pojemnik możesz we własnym zakresie go wyczyścić bądź zlecić odpłatne mycie i dezynfekcję w Biurze Obsługi Mieszkańców (wejście od ul. Chopina).

Co zrobić z odpadami wielkogabarytowymi poza terminem tzw. wystawek?

Odpady wielkogabarytowe mieszkańcy Wejherowa mogą bezpłatnie oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK wjazd od ul. Chopina, naprzeciwko Inspektoratu Weterynarii lub zgłosić odpłatny odbiór telefonicznie pod nr 58 676 95 50 bądź e-mail: bok@zukwejherowo.pl.

UWAGA: zlecający jest zobowiązany do wyniesienia odpadów przed nieruchomość bądź postawienia ich przy pergoli śmietnikowej.

Co mam zrobić z zepsutym telewizorem?

Zużyty sprzęt RTV i AGD mieszkańcy Wejherowa mogą bezpłatnie oddać w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych tzw. PZON wjazd od ul. Chopina, naprzeciwko Inspektoratu Weterynarii. Ponadto Komunalny Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki” bezpłatnie odbiera dużego gabarytu sprzęt elektryczny i elektroniczny bezpośrednio z domu – wystarczy zadzwonić pod nr 58 624 66 11. Więcej informacji na ten temat na stronie: www.kzg.pl

Co zrobić z przeterminowanymi lekami?

Przeterminowane leki mieszkańcy Wejherowa mogą bezpłatnie oddać w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych tzw. PZON wjazd od ul. Chopina, naprzeciwko Inspektoratu Weterynarii.

Co zrobić z zuzytymi batermiani, żarówkami i świetlówkami?

Zużyte baterie, żarówki i świetlówki mieszkańcy Wejherowa mogą bezpłatnie oddać w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych tzw. PZON wjazd od ul. Chopina, naprzeciwko Inspektoratu Weterynarii.

Co zrobić z częściami samochodowymi?

Części samochodowe należy przekazać do stacji demontażu pojazdów posiadających pozwolenie wydane przez Marszałka Województwa Pomorskiego na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wykaz stacji demontażu do pobrania na końcu listy pytań.

Jaki pojemnik wybrać na odpady zmieszane?

Pojemniki na odpady zmieszane przede wszystkim powinny spełniać unijne normy jakości wówczas będą nam służyć przez wiele lat. Pojemnik na odpady zmieszane powinien posiadać zaczepy na tzw. grzebień śmieciarki oraz kółka w celu
transportowania odpadów.

Gdzie mogę zakupić pojemnik na odpady komunalne oraz stojak do segregacji?

Pojemniki na odpady komunalne zmieszane i segregowane oraz stojaki do segregacji odpadów można zakupić u nas. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Obsługi Mieszkańców wejście od ul. Chopina bądź telefonicznie pod numerem tel. 58 676 95 50.

Co zrobić z zużytym pojemnikiem na odpady?

Zniszczony czy zużyty pojemnik na odpady komunalne należy przywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK wjazd od ul. Chopina, naprzeciwko Inspektoratu Weterynarii.

Mam w domu dużo niepotrzebnych ksiązek, co z nimi zrobić?

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK prowadzona jest „Biblioteka z odzysku.” Mieszkańcy Wejherowa mogą bezpłatnie oddać niepotrzebne książki i w zamian za to wziąć inne :).

Co zrobić z poświątecznymi choinkami?

Choinki w okresie poświątecznym są odbierane z nieruchomości zgodnie z obowiązującym harmonogramem odpadów. Ponadto mieszkańcy Wejherowa mogą bezpłatnie oddać choinki w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK wjazd od ul. Chopina, naprzeciwko Inspektoratu Weterynarii.

Wykaz stacji demontażu pojazdów.