POWRÓT

Przetarg nieograniczony data ogłoszenia 13.06.2019 r.

Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA, w tym budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie  z przepisami Prawa budowlanego.

W ramach projektu po nazwą  „Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA, w tym budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” w ramach działania 2.2. „Gospodarka odpadami komunalnymi”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Numer umowy o dofinansowanie POIS.02.02.00-00-0035/16-00