POWRÓT

Przetarg nieograniczony data ogłoszenia 22.11.2019 r.

Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA, w tym budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, w podziale na części:

  1. Część I zamówienia: Budynek Eko-Fabryki – adaptacja budynku dawnej fabryki oraz wykonanie zewnętrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych i CCTV z przyłączami i stacja transformatorową.
  2. Część II zamówienia: Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z prawem opcji obejmującym wykonanie wiaty wielofunkcyjnej – obiekt J oraz zakup bloczków betonowych zgodnie z przedmiarem robót architektonicznym.
  3. Część III zamówienia: Wykonanie zewnętrznych sieci branży sanitarnej oraz zagospodarowanie terenu.

W ramach projektu po nazwą  „Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA, w tym budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” w ramach działania 2.2. „Gospodarka odpadami komunalnymi”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Numer umowy o dofinansowanie POIS.02.02.00-00-0035/16-00