Klauzula informacyjna w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.), dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Obrońców Helu 1 w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, e-mail: sekretariat@zukwejherowo.pl, tel: 58-676-95-20
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Zakładzie Usług Komunalnych z siedzibą w Wejherowie to: ul. Obrońców Helu 1, e-mail: iod@zukwejherowo.pl, tel: 728-368-397
  3. Celem zbierania danych jest prawidłowa realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit a,b,c,f „RODO”)
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja warunków umowy.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy.