SKŁADOWISKO

Składowisko w Rybskiej Karczmie

Zasady przyjmowania odpadów na składowisku:

 1. Odpady na składowisku przyjmowane są w dni robocze:
  • od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
  • sobota w godzinach 7:00-14:00

  tel. 728 353 156

  mapka dojazdowa

 2. Przy przyjmowaniu odpadów obowiązują kryteria oraz procedury dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu określone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 186 poz. 1553).
 3. Na składowisko przyjmowane są odpady dostarczane pojazdami, których ciężar z ładunkiem nie przekracza 20 Mg. W przypadku przekroczenia tej wielkości odpady mogą być przyjęte za zgoda zarządzającego po określeniu całkowitej masy odpadów dostarczonych do składowiska.
 4. Składowisko nie przyjmuje odpadów określonych w Rozporządzeniu Min. Środowiska z dnia 27.09.01 (Dz. U. 112) jako niebezpieczne.
 5. Odpady przyjmowane są wg. masy określonej za pomocą wagi.
 6. Przy wjeździe na wagę posiadacz odpadów (dostawca) zobowiązany jest podać kod odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Min. Śród. Z dnia 27.09.01 (Dz. U. 112).
 7. W przypadku stwierdzenia niezgodności rodzaju (składu) odpadów z wymagana dokumentacją oraz podanym kodem zarządzający odmówi przyjęcia odpadów na składowisko.
 8. W przypadku dostawy w jednostkowym transporcie odpadów o różnych oznaczeniach kodowych, dla których niniejszy cennik przewiduje różne opłaty, przyjmuje się dla całości opłatę wg stawki wyższej.
 9. Odpady opakowaniowe z plastiku i szkła oraz złom selektywnie zebrane wg. obowiązujących standardów przyjmowane są nieodpłatnie.

Zastosowane stawki opłat za korzystanie ze środowiska oraz podatku VAT wynikają z aktualnie obowiązujących przepisów.

Na składowisko w Rybskiej Karczmie nie przyjmujemy:

 • zmieszanych odpadów komunalnych,
 • odpadów zielonych,
 • pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych,

 

UWAGA! ZMIANA WYMAGAŃ NA SKŁADOWISKU

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. jako właściciel składowiska odpadów komunalnych Rybska Karczma gm. Gniewino, uprzejmie informuję iż od dnia 01 stycznia 2016 r obowiązuje zakaz składowania odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz odpadów z grupy 20 na składowisku innym niż niebezpieczne i obojętne, jeżeli nie spełniają one granicznych wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277).

W związku z powyższym prosimy o dostarczenie badań odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym prawodawstwem pod kątem testu zgodności. Niedostarczenie badań będzie skutkowało odmową przyjęcia odpadów na składowisku Rybska Karczma.