PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. na terenie bazy prowadzi dla mieszkańców Wejherowa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK (wjazd do PSZOK od ul. Chopina naprzeciwko Głównego Inspektoratu Weterynarii). Zasady funkcjonowania określa Regulamin Punktu Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych (pobierz).

PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 20:00 oraz w soboty od godz. 9:00 – 16:00.

Do PSZOK przyjmowane są niżej wymienione odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie miasta Wejherowo, dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych bądź mieszkańców miasta.

 1. papier i tektura
 2. metale
 3. tworzywa sztuczne
 4. opakowania wielomateriałowe
 5. szkło
 6. odpady zielone
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe
 8. przeterminowane leki
 9. chemikalia
 10. zużyte baterie i akumulatory
 11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 12. opony z samochodów osobowych
 13. odpady budowlane i rozbiórkowe

*Odpady komunalne, o których mowa w pkt. 1 – 12 przyjmowane są do PSZOK w każdej ilości.
*Odpady o których mowa w pkt. 13 przyjmowane są do PSZOK bezpłatnie w ilości do 160 l./rok/lokal mieszkalny.

UWAGA!!!

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:
 • zmieszane odpady komunalne,
 • materiały zawierające azbest,
 • zmieszane odpady budowlane,
 • szyby samochodowe, części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory),
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego,
 • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania,
 • odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej - wszelkie odpady w ilościach masowych ( w beczkach, workach, skrzyniach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu, pojemność ponad
  20 litrów na opakowanie jednostkowe),
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych)

Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne od mieszkańców miasta Wejherowa. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.

Pamiętaj obsługa PSZOK ma prawo zażądać od osoby dostarczającej odpady dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania (dowód osobisty, umowa najmu lokalu mieszkalnego) oraz dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Wejherowo. 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Chopina w Wejherowie, zwanego dalej PSZOK.
 1. Operatorem PSZOK jest Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Obrońców Helu 1
 1. PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 20.00 oraz w soboty od godz. 9.00 do 16.00.
 1. Do PSZOK przyjmowane są niżej wymienione odpady komunalne pochodzące
  z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie miasta Wejherowo, dostarczone
  przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych bądź mieszkańców miasta Wejherowa:
 1. papier i tektura,
 2. metale,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. opakowania wielomateriałowe,
 5. szkło,
 6. odpady zielone,
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 8. przeterminowane leki,
 9. chemikalia,
 10. zużyte baterie i akumulatory,
 11. kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 12. odpady budowlane i rozbiórkowe,
 13. opony z samochodów osobowych.
 1. Odpady komunalne, o których mowa w pkt.4 a) - k) przyjmowane są do PSZOK w każdej ilości.
 1. Odpady o których mowa w pkt. 4 l) przyjmowane są do PSZOK bezpłatnie w ilości do 160 l./rok/lokal mieszkalny. Za odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości powyżej 160 l. pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.
 1. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest zgłosić się do obsługi PSZOK (punkt wagowy) celem weryfikacji dostarczonych odpadów oraz wskazania miejsca ich rozładunku.
 1. Obsługa PSZOK ma prawo zażądać od osoby dostarczającej odpady dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania (dowód osobisty, umowa najmu lokalu mieszkalnego) oraz dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Wejherowo.
 1. PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:
 1. zmieszane odpady komunalne,
 2. materiały zawierające azbest,
 3. materiały izolacyjne: wełna mineralna, papa,
 4. zmieszane odpady budowlane,
 5. szyby samochodowe,
 6. części samochodowe,
 7. odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
  dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego,
 8. odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania,
 9. odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej,
 10. wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzyniach
  zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu, pojemność ponad
  20 litrów na opakowanie jednostkowe),
 11. wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych),
 12. smoły i produktów smołowych m.in. lepiku.
 13. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne
  z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
 1. Obsługa PSZOK nie wyjmuje odpadów z pojazdu, a jedynie wskazuje miejsce,
  gdzie należy złożyć przywiezione odpady, w którym pojemniku czy kontenerze umieścić.
 1. Obsługa PSZOK na żądanie dostarczającego odpady wystawi pisemne potwierdzenie faktu przyjęcia odpadów.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2019 r.