Opis projektu

 

W dniu 06.11.2018 r. Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. podpisał Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 "Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-Fabryka, w tym budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych".

 

Cele projektu oraz planowane efekty:

Celem Projektu pt.: Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA, w tym budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” jest stworzenie wzorcowego modelu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa, spełniającego wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz dyrektyw UE, w tym w szczególności dyrektywy 2008/98/WE, a także wpływającego na poprawę warunków życia ludności, a także jakość środowiska naturalnego.

Tym samym realizacja planowanego Projektu będzie polegała na uzupełnieniu systemu gospodarki odpadami o komponenty umożliwiające m.in.: zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, zwiększenie stopnia odzysku (w tym recyklingu) odpadów komunalnych oraz zmniejszenie masy odpadów podlegających składowaniu poprzez zapewnienie właściwej infrastruktury zagospodarowania odpadówi zmianę organizacji gospodarki odpadami wysegregowanymi. Aby jednak możliwe było osiągnięcie założonych celów niezbędne jest również zaangażowanie społeczeństwa poprzez działania edukacyjne i promocyjne.

 


Wartość projektu:


Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 14 194 903,15 zł

Wydatki kwalifikowane 9 048 369,10 zł

Wysokość dofinansowania z UE 7 691 113,73 zł