ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Wspólnicy: Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą wszelkie sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych, w przepisach szczególnych oraz określone szczegółowo w akcie założycielskim.