Opis projektu EKO - FABRYKI

Cele projektu oraz planowane efekty:

Celem Projektu pt.: Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA" jest dopełnienie istniejącego gminnego systemu gospodarki odpadami, aby spełniał on wymogi, wynikające z obowiązujących dyrektyw UE, tj. właściwe gospodarowanie odpadami dla ochrona środowiska i zdrowia ludzkiego

Cele ogólne zostaną osiągnięte przez realizację celów szczegółowych tj.:

1.Utworzenie i prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Wejherowa m.in. odpadów selektywnie zebranych jak: szkło, metale, papier i tektura, plastik, drewno, odpady zielone i biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, opony, odzież, tekstylia, odpady budowlane i rozbiórkowe, popiół, odpady niebezpieczne, przedmioty przeznaczone do ponownego użycia.

2.Prowadzenie centrum edukacyjnego celem zwiększenia świadomości mieszkańców na temat zapobiegania powstawaniu odpadów, sposobów segregacji odpadów i procesów odzysku odpadów.

3.Utworzenie i prowadzenie podziemnych punktów selektywnej zbiórki odpadów (gniazd) w śródmiejskiej części Miasta Wejherowa.

4.Dosegregowywanie, doczyszczanie i przeładowywanie selektywnie odebranych odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Wejherowa i przyjętych w ramach punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

5.Recykling odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

6.Recykling i upcykling przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia.

7.Odbiór odpadów wielkogabarytowych w systemie door-to-door z gospodarstw domowych.

8.Prowadzenie promocji powstałego systemu zapobiegania powstawania odpadów, ponownego wykorzystania, zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych, jako elementu promocji "zielonej stolicy Kaszub".

9.Zapewnienie infrastruktury umożliwiającej prowadzenie opisanej działalności.


Wartość projektu:


Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 26 538 087,58 zł

Wydatki kwalifikowane 15 841 709,36 zł

Wysokość dofinansowania z UE 13 465 452,95 zł