PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

 UWAGA! Od 1 marca 2022 r. PSZOK znajduje się w EKOFABRYCE !!! Wjazd od ul. Ekologicznej 7.

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp.  z o.o.  od 1 marca 2022 r. zmienia godziny otwarcia PSZOK.

PSZOK będzie czynny:

Poniedziałek od 8:00 do 18:00

Wtorek od 8:00 do 18:00

Środa od 8:00 do 18:00

Czwartek od 8:00 do 18:00

Piątek od 8:00 do 18:00

Sobota od 8:00 do 13:00

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przy czym w dniach określonych poniżej PSZOK jest nieczynny bądź czynny w zmienionych godzinach:

 • 24 grudnia (w wigilię) PSZOK jest nieczynny,
 • 31 grudnia (sylwester) PSZOK jest czynny w godzinach 8:00 do 14:00

 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz naszych klientów związane z zagrożeniem rozprzestrzeniania się korona wirusa na PSZOK będą obowiązywać nowe zasady przyjmowania odpadów.

Najważniejsze zasady przyjmowania odpadów w czasie epidemii koronawirusa:

 1. Obowiązek noszenia maseczek i rękawiczek przez klientów.
 2. Do PSZOK należy przywieźć wcześniej wysegregowane odpady.
 3. Przypominamy, że rozładunek leży po stronie Klienta.

Zasady funkcjonowania określa Regulamin Punktu Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych (pobierz) oraz Załącznik nr 1 do Regulaminu (pobierz). 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2022 r.

 

Do PSZOK przyjmowane są niżej wymienione odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie miasta Wejherowo, dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub nieruchomości mieszanych: 

 1. papier i tektura
 2. metale
 3. tworzywa sztuczne
 4. opakowania wielomateriałowe
 5. szkło
 6. odpady zielone
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe
 8. przeterminowane leki
 9. chemikalia
 10. zużyte baterie i akumulatory
 11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 12. opony z samochodów osobowych
 13. odpady budowlane i rozbiórkowe

*Odpady komunalne, o których mowa w pkt. 1 – 12 przyjmowane są do PSZOK w każdej ilości.
*Odpady o których mowa w pkt. 13 przyjmowane są do PSZOK bezpłatnie w ilości do 160 l./rok/lokal mieszkalny.

Odpady powstające w gospodarstwach rolnych na skutek prowadzonej działalności rolniczej tj. odpady folii, sznurka oraz opony, kwalifikowane są, jako odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowym. Odpady te mieszkańcy Gminy Miasta Wejherowa mogą przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

UWAGA!!!

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:
 • zmieszane odpady komunalne,
 • smoły i produktów smołowych m.in. lepiku,
 • materiały zawierające azbest,
 • zmieszane odpady budowlane,
 • szyby samochodowe, części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory),
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego,
 • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania,
 • odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej - wszelkie odpady w ilościach masowych ( w beczkach, workach, skrzyniach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu, pojemność ponad
  20 litrów na opakowanie jednostkowe),
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych)

Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne od mieszkańców miasta Wejherowa. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, którego działalność nie jest prowadzona w tzw. zabudowie  mieszanej PSZOK nie przyjmie
od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.

Pamiętaj obsługa PSZOK ma prawo zażądać od osoby dostarczającej odpady dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania (dowód osobisty, umowa najmu lokalu mieszkalnego) oraz dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Wejherowo.