ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Wspólnicy: Gmina Miasta Wejherowo 100%.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą wszelkie sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych, w przepisach szczególnych oraz określone szczegółowo w akcie założycielskim.