POWRÓT

Przetarg nieograniczony data ogłoszenia 23.01.2019 r.

Dostawa kompletnego, pojazdu wyposażonego w fabrycznie nowe urządzenie hakowe do przewozu kontenerów o długości do 7000 mm, w ramach projektu: „Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA, w tym budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”
w ramach działania 2.2. „Gospodarka odpadami komunalnymi”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.
Numer umowy o dofinansowanie POIS.02.02.00-00-0035/16-00 .